środa, 13 marca 2019

Zeszyt 131

Informacja o DUN 
WPROWADZENIE ……………………………………………………………………...
11
First page
Insert
Table of Contents
1. Izabela BIEŃKOWSKA, Małgorzata KITLIŃSKA-KRÓL – Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego z perspektywy aspiracji, planów życiowych i usamodzielnienia wychowanków ……………………………….
13
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.1
2. Grzegorz BIESOK, Jolanta WYRÓD-WRÓBEL – Metodologia macierzy satysfakcja-lojalność i oczekiwania-satysfakcja wykorzystywanych w badaniach zadowolenia klienta …………………………………………………………………...
27
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.2
3. Michał BRONISZEWSKI – Podmioty ekonomii społecznej jako czynnik wspomagający rozwój społeczno-gospodarczy województwa opolskiego – wyzwanie dla wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych …………………
39
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.3
4. Małgorzata CHRZANOWSKA-GANCARZ – Globalne cele zrównoważonego rozwoju a idea życia człowieka w koncepcji eko-filozofii Henryka Skolimowskiego
51
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.4
5. Waldemar CZAJKOWSKI – Uwagi o jakości życia jako kategorii aksjologicznej ..
61
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.5
6. Waldemar CZAJKOWSKI – Uwagi o ontologii życia ludzkiego ………………….
75
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.6
7. Wiktoria CZERNECKA, Aleksandra DEWICKA, Marcin BUTLEWSKI – Zapewnienie bezpieczeństwa i ergonomii pracy poprzez rozwiązania IT wspierające GIG w koncepcji "ekonomii współdzielenia" …………………………………………
91
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.7
8. Anna DOLOT – Dylematy wyboru coacha w świetle badań empirycznych ………...
103
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.8
9. Małgorzata DYMYT – Innowacje w procesie umiędzynarodowienia szkół wyższych ………………………………………………………………………………
117
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.9
10. Krzysztof GARBALA, Bożena SZCZUCKA LASOTA, Tomasz WĘGRZYN – Badania nieniszczące reduktorów CNG instalacji samochodowych wpływające na ich jakość finalną …………………………………………………………………..
131
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.10
11. Sandra GRABOWSKA, Wioletta OCIECZEK – Społeczna odpowiedzialność jako czynnik wzrostu konkurencyjności modelu biznesowego ……………………….
141
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.11
12. Jacek IWKO, Joanna IWKO – Badanie poziomu kultury bezpieczeństwa w wybranym przedsiębiorstwie ……………………………………………………….
149
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.12
13. Joanna IWKO, Jacek IWKO – Znaczenie kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie …………………………………………………………………...
167
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.13
14. Patrycja KABIESZ, Jolanta CIUKAJ, Marzena GALBAS, Magdalena KABIESZ, Beniamin STECUŁA – Ocena stanu zdrowia studentów w kontekście bólu kręgosłupa ………………………………………………………………………..
183
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.14
15. Stanisław KACZYŃSKI – Zadania dla organizacji XXI wieku w zakresie zarządzania wiedzą i wdrażania innowacji ……………………………………………
195
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.15
16. Marcin KLIMEK – Problem harmonogramowania płatności dla wieloetapowego projektu ………………………………………………………………………………..
209
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.16
17. Michał KONOPKA – Licencja przymusowa w świetle bezwzględnego charakteru prawa wyłącznego na wynalazek ……………………………………………………...
227
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.17
18. Magdalena KRACZLA, Anna PORCZYŃSKA-CISZEWSKA, Radosław MOLENDA – Dobrostan psychiczny jako czynnik zachowań menedżerskich w warunkach stresu organizacyjnego …………………………………………………
235
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.18
19. Izabela KUKLINOWSKA – Logistyka dystrybucji na przykładzie sieci handlowej Tesco …………………………………………………………………………………..
249
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.19
20. Wojciech LEOŃSKI – Zaangażowanie społeczne jako istotny element społecznej odpowiedzialności biznesu w mikroprzedsiębiorstwie na przykładzie CFS ………….
263
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.20
21. Agnieszka LESZCZYŃSKA – Wybrane uwarunkowania odbudowy organizacji po wystąpieniu klęsk …………………………………………………………………..
273
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.21
22. Barbara LEŚNIAK, Marek LEŚNIAK – Subiektywność w opiniach biegłych sądowych – prawne, etyczne i psychologiczne aspekty ………………………………
287
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.22
23. Bartłomiej LISICKI – Efekt stycznia na przykładzie indeksów sektorowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ………………………………………………
299
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.23
24. Małgorzata LOTKO – Wykorzystanie analizy ważności-realizacji do badania jakości usług edukacyjnych w zakresie nauczania języków obcych ………………….
311
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.24
25. Paulina MAJOR, Anna HORZELA – Przegląd projektów CSR realizowanych na terenie Polski w latach 2014-2016 …………………………………………………
319
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.25
26. Mateusz MIERZEJEWSKI, Karolina PALIMĄKA – O przedsiębiorczości – czy wszyscy możemy być przedsiębiorczy? …………………………………………..
331
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.26
27. Anna MISZTAL – IT jako element strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa ………………………………………………………………………
349
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.27
28. Aldona MUSIAŁ-KIDAWA – Podmiotowość człowieka w kulturze zachodnioeuropejskiej ………………………………………………………………...
363
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.28
29. Anna MUSIOŁ – Kształtowanie tożsamości jednostki wobec rzeczywistości VUCA i ryzyka zjawisk teorii Czarnego Łabędzia ……………………………………………
371
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.29
30. Tomasz OGRODNIK, Małgorzata WEJER-KUDEŁKO – Analiza porównawcza krótkookresowych form finansowania przedsiębiorstwa: faktoring i kredyt w rachunku bieżącym …………………………………………………………………
383
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.30
31. Bartosz ORZEŁ, Kinga STECUŁA – Analiza przyczyn źródłowych na przykładzie stacji lutującej …………………………………………………………………………
397
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.31
32. Bartosz OSTAPKO – Organizacja kluczowych wskaźników efektywności w przedsiębiorstwie …………………………………………………………………...
407
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.32
33. Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC – Analiza problemu wyrobów niezgodnych z wykorzystaniem instrumentów zarządzania jakością …………………
419
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.33
34. Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC – Dobór maszyny z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego i metody AHP …………………………………………………...
431
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.34
35. Marta PODOBIŃSKA-STANIEC – Wybrane aspekty raportowania niefinansowej działalności przedsiębiorstwa …………………………………………………………
441
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.35
36. Grzegorz POLOK, Adam R. SZROMEK, Marek KRANNICH, Katarzyna WYBRAŃCZYK – Wpływ uzależnienia od pracy zawodowej, rozpadu rodziny oraz alkoholizmu na współistniejące zachowania wśród osób do 35 roku życia ……..
453
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.36
37. Marcin POPCZYK – Możliwości oraz motywy wyboru studiowania górnictwa po likwidacji kierunku górnictwo i geologia w Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku ……………………………………………………………………………..
467
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.37
38. Barbara PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA – Migracje w perspektywie etyki …….
481
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.38
39. Dariusz SOBOTKIEWICZ – Kierunki zmian w strukturze organizacyjnej krajowej spółki niemieckiego koncernu – studium przypadku …………………………………
493
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.39
40. Bożena SZCZUCKA-LASOTA, Radosław WOLNIAK, Tomasz WĘGRZYN, Mateusz CIEŚLIK – Ocena jakości złączy spawanych wentylatorów transportu pneumatycznego ………………………………………………………………………
511
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.40
41. Anna WALASZCZYK, Anita SIODŁOWSKA – Analiza i projekt doskonalenia procesu zarządzania opakowaniami zwrotnymi – studium przypadku ……………….
523
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.41
42. Katarzyna WARZECHA – Rozwój sektora gier komputerowych – jako przykład sektora kreatywnego w Polsce ………………………………………………………...
537
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.42
43. Radosław WOLNIAK, Katarzyna ŁYP-WROŃSKA – Wykorzystanie metody QFD w koncepcji Design Thinking …………………………………………………...
549
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.43
44. Radosław WOLNIAK, Marcin SUŁKOWSKI – Determinanty jakości w przedsiębiorstwach branży obróbki metali …………………………………………
561
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.44
45. Radosław WOLNIAK – Motywy internacjonalizacji przedsiębiorstw ……………...
573
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.45
46. Sabina WOLNICA, Bożena SZCZUCKA-LASOTA, Radosław WOLNIAK – Jakość prewencji a koszty wypadków przy pracy …………………………………….
583
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.46
47. Aleksandra WOLNY, Radosław WOLNIAK – Ocena poziomu jakości usług świadczonych przez port lotniczy w Pyrzowicach ……………………………………
595
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.47
48. Katarzyna WYBRAŃCZYK, Adam R. SZROMEK – Postawy pracownika wobec zmian oraz wybrane koncepcje wprowadzania zmian w postawach pracowniczych
611
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.48
49. Katarzyna WYBRAŃCZYK, Grzegorz POLOK, Mateusz NARAMSKI, Adam R. SZROMEK – Przebieg procesu zmian w organizacji – przegląd wybranych koncepcji zmian …………………………………………………………..
 623
http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.131.49

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz