środa, 22 stycznia 2014

2013 - Zeszyt 66

Wstęp ...............................................................................................................................
7
1.        Mariusz ZielińskiEfektywność działań personalnych w cyklu życia produktu ..
11
2.        Danuta SzwajcaEfektywność działań marketingowych w cyklu życia produktu – podstawy metodyki pomiaru ……………………………………………..
23
3.        Grażyna Storoniak-PalczakSkuteczność a efektywność produktu ……..
33
4.        Grażyna Storoniak-Palczak, Danuta SzwajcaSkuteczność produktu ………………………………………………………………………………
45
5.        Wiesława CaputaPomiar efektywności w kontekście kreowania kapitału klienta – wybrane aspekty ……………………………………………………………
55
6.        Aneta Michalak Parametry efektywności w cyklu życia inwestycji ………….
67
7.        Danuta Szwajca Działania marketingowe jako determinanty kosztów w cyklu życia produktu ……………………………………………………………….
79
8.        Ewa Jabłońska-Kośmider Determinanty procesu innowacyjnego i strategie wdrażania innowacji produktowych ………………………………………
91
9.        Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska Analiza konkurencyjności produktów w kontekście cyklu życia na przykładzie asortymentu przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne ………………………………………………...
101
113
11.    Alina Gorczyńska Procesy konsolidacji w celu poprawy efektywności funkcjonowania giełd papierów wartościowych ……………………………………..
125
12.    Mariusz Zieliński Efektywność – ujecie ekonomiczne i społeczne …………….
137
13.    Mariusz Zieliński, Danuta Langer-Babicz Wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia w sektorze MSP a cykl życia produktu …………………………...
149
14.    Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak Uwarunkowania efektywności produktu w fazie dojrzałości na przykładzie węgla kamiennego ……...
161
15.    Marian Turek, Izabela Jonek-Kowalska Współczesne rachunki kosztów jako inspiracja dla rachunku kosztów w cyklu istnienia wyrobiska wybierkowego ………………………………………………………………………...
173
16.    Danuta Szwajca, Grażyna STORONIAK-PALCZAK Koncepcja pomiaru skuteczności produktu w kontekście przedłużania jego cyklu życia na rynku ……….
185
195
18.    Marian Turek, Aneta Michalak Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie Kopalni Piasku X ……………………………………………………………………..
207
Zakończenie ………………………………………………………………………...
219sobota, 18 stycznia 2014

2013 - Zeszyt 65

Spis treści

Okładka

BADURA G. – Alfreda Schütza deskryptywna fenomenologia życia w świecie .................... 7
BADURA G. – Dystans czasowy a fenomen rozumienia ...................................................... 17
BARAN L. – Tożsamość Narodowa Polaków w przekazach „Naszego Dziennika”i „Gazety Wyborczej” w tygodniu żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej .................. .25
BORCUCH A. – Prawo człowieka do podstawowych usług finansowych – wyzwaniaglobalne .................................................................................................................................... 47
BORCUCH A., ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR U. – Serwisy społecznościowe –jednostka i społeczeństwo na pograniczu świata rzeczywistego i świata wirtualnego ........... 61
CEKIERA R. – Między lekkością a ciężarem – czyli emigrant jako człowiek pogranicza . 71
DOLIŃSKA D. – Finansowanie parlamentarnych kampanii wyborczych – specyfikapolska ...................................................................................................................................... 87
DOLIŃSKA D. – Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej ............................ 101
JÓZEFOWICZ A. – Pogranicza kulturowe w legendach i podaniach Podlasia ................. 111
KAROLCZUK E. – Wewnętrzne i zewnętrzne granice demokracji ................................... 127
KONIECZNA J. – Ludzie i instytucje książki w wielonarodowym mieście fabrycznymna przykładzie dziewiętnastowiecznej Łodzi ........................................................................ 157
KURYLEWICZ G. – Pojęcie pogranicza w muzyce Andrzeja Kurylewicza ..................... 169
LECH A. – Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej .................................... 183
LIPIEC J. – Filozofia pogranicza – pogranicza filozofii ..................................................... 197
LOBANOVA A. – Polityczna mimikra jako pogranicze pomiędzy prawdą a kłamstwem . 207
MIKOŁAJEC J. – Dwie konurbacje górnicze – próba porównania ................................... 217
MIKOŁAJEC J. – Górny Śląsk jako region pograniczny .................................................. 227
MISIAK W., FELCZAK J. – Morskie granice i obszary przygraniczne ........................... 237
OBER J. – Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu ...................................... 257
ORBIK Z. – Problematyka śmierci w filozofii starożytnej .................................................. 267
ORBIK Z. – Zagadnienia aksjologiczne w filozofii Izydory Dąmbskiej ............................. 281
OSIKA G. – Zaufanie – kapitał negocjacyjny ..................................................................... 293
PIŁAT-BORCUCH M. – Homo hubris i jego kapitał kulturowy a nowoczesna organizacja ............................................................................................................................ 307
PIŁAT-BORCUCH M. – Pomiędzy tożsamością osobową a postawą społeczną.............. 317
PORCZYŃSKI D. – Komputerowe gry fabularne – pogranicze świata rzeczywistegoi wirtualnego .......................................................................................................................... 329
RÓG J. – Procesy integracyjne na pograniczu polsko–czeskim .......................................... 345
RZADKOWOLSKA M. – Tradycje Łodzi wielokulturowej w repertuarzeWydawnictwa Łódzkiego ...................................................................................................... 361
SOBIERAJ I. – Otwarte granice – otwarte pogranicza? ..................................................... 375
SYNOWIEC A. – W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu ................. 383
STRÓŻEWSKI W. – Narodowe i uniwersalne – wychodząc od Norwida ......................... 397
SUSABOWSKA K. – Duchowość pogranicza między Kościołem a sektą,czyli o próbie klasyfikacji zjawiska ...................................................................................... 405
SZYSZKOWSKA M. – Literatura piękna jako źródło refleksji filozoficznejoraz wiedzy filozoficznej ...................................................................................................... 413
WOJAKOWSKI D. – Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycjii ponowoczesności ................................................................................................................. 419

Spis recenzentów