sobota, 18 stycznia 2014

2013 - Zeszyt 65

Spis treści

Okładka

BADURA G. – Alfreda Schütza deskryptywna fenomenologia życia w świecie .................... 7
BADURA G. – Dystans czasowy a fenomen rozumienia ...................................................... 17
BARAN L. – Tożsamość Narodowa Polaków w przekazach „Naszego Dziennika”i „Gazety Wyborczej” w tygodniu żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej .................. .25
BORCUCH A. – Prawo człowieka do podstawowych usług finansowych – wyzwaniaglobalne .................................................................................................................................... 47
BORCUCH A., ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR U. – Serwisy społecznościowe –jednostka i społeczeństwo na pograniczu świata rzeczywistego i świata wirtualnego ........... 61
CEKIERA R. – Między lekkością a ciężarem – czyli emigrant jako człowiek pogranicza . 71
DOLIŃSKA D. – Finansowanie parlamentarnych kampanii wyborczych – specyfikapolska ...................................................................................................................................... 87
DOLIŃSKA D. – Mowa ciała jako aspekt komunikacji międzyludzkiej ............................ 101
JÓZEFOWICZ A. – Pogranicza kulturowe w legendach i podaniach Podlasia ................. 111
KAROLCZUK E. – Wewnętrzne i zewnętrzne granice demokracji ................................... 127
KONIECZNA J. – Ludzie i instytucje książki w wielonarodowym mieście fabrycznymna przykładzie dziewiętnastowiecznej Łodzi ........................................................................ 157
KURYLEWICZ G. – Pojęcie pogranicza w muzyce Andrzeja Kurylewicza ..................... 169
LECH A. – Społeczne konstruowanie rzeczywistości obiektywnej .................................... 183
LIPIEC J. – Filozofia pogranicza – pogranicza filozofii ..................................................... 197
LOBANOVA A. – Polityczna mimikra jako pogranicze pomiędzy prawdą a kłamstwem . 207
MIKOŁAJEC J. – Dwie konurbacje górnicze – próba porównania ................................... 217
MIKOŁAJEC J. – Górny Śląsk jako region pograniczny .................................................. 227
MISIAK W., FELCZAK J. – Morskie granice i obszary przygraniczne ........................... 237
OBER J. – Funkcja i rola efektywnej komunikacji w zarządzaniu ...................................... 257
ORBIK Z. – Problematyka śmierci w filozofii starożytnej .................................................. 267
ORBIK Z. – Zagadnienia aksjologiczne w filozofii Izydory Dąmbskiej ............................. 281
OSIKA G. – Zaufanie – kapitał negocjacyjny ..................................................................... 293
PIŁAT-BORCUCH M. – Homo hubris i jego kapitał kulturowy a nowoczesna organizacja ............................................................................................................................ 307
PIŁAT-BORCUCH M. – Pomiędzy tożsamością osobową a postawą społeczną.............. 317
PORCZYŃSKI D. – Komputerowe gry fabularne – pogranicze świata rzeczywistegoi wirtualnego .......................................................................................................................... 329
RÓG J. – Procesy integracyjne na pograniczu polsko–czeskim .......................................... 345
RZADKOWOLSKA M. – Tradycje Łodzi wielokulturowej w repertuarzeWydawnictwa Łódzkiego ...................................................................................................... 361
SOBIERAJ I. – Otwarte granice – otwarte pogranicza? ..................................................... 375
SYNOWIEC A. – W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu ................. 383
STRÓŻEWSKI W. – Narodowe i uniwersalne – wychodząc od Norwida ......................... 397
SUSABOWSKA K. – Duchowość pogranicza między Kościołem a sektą,czyli o próbie klasyfikacji zjawiska ...................................................................................... 405
SZYSZKOWSKA M. – Literatura piękna jako źródło refleksji filozoficznejoraz wiedzy filozoficznej ...................................................................................................... 413
WOJAKOWSKI D. – Kłopoty z pograniczem. Socjologia wobec tradycjii ponowoczesności ................................................................................................................. 419

Spis recenzentów

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz