sobota, 17 maja 2014

2014 - Zeszyt 68Spis treści

Wkładka


Wstęp...................................................................................................................................... 9
Część I – Praktyczne i teoretyczne aspekty wspomagania decyzji w naukach                           o zarządzaniu i ekonomii
1.        Beata HYSA, Anna RAKOWSKAUmiejętności decyzyjne jako kluczowe kompetencje wpracy kierownika administracji samorządowej............................................................................................... 13
2.        Monika KAPLER – Analiza decyzji zakupowych polskich konsumentów, uwarunkowanychwyborem formy płatności ............................................................................................................................ 29
3.        Agata KIELESIŃSKA Wybrane aspekty synergii agroturystyki w rozwoju     lokalnym 41
4.        Monika KOZERSKA Obsługa logistyczna obszaru e-commerce................................ 51
5.        Rafał KOZŁOWSKI – Przedsiębiorcze przywództwo jako konstrukt poznawczy         dla efektywnego wsparcia w podejmowaniudecyzji przy realizacji szans.................................................... 61
6.        Justyna ŁUKOMSKA-SZAREK, Marta WŁÓKA Balanced scorecard jako instrument zarządzania strategicznegopodmiotami publicznymi............................................................................ 71
7.        Anna MICHNA, Anna MĘCZYŃSKA Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP– przegląd literatury............................................................................................................................. 83
8.        Luiza PIERSIALA Strategie zakupowe konsumentów uwarunkowane płcią............. 93
9.        Halina SOBOCKA-SZCZAPA Dobór pracowników – decyzja strategiczna firmy.. 103
11.    Agnieszka WÓJCIK-MAZUR, Karina WIECZOREK Implementacja idei           New Public Management w ramach działalności jednostek administracji skarbowej............................................... 129

Część II – Modele i metody ilościowe wspomagające kształtowanie strategii  przedsiębiorstwa
2.        Katarzyna JAKOWSKA-SUWALSKA Wielokryterialna ocena przedsiębiorstw górniczych    171
4.        Donata KOPAŃSKA-BRÓDKA, Ewa MICHALSKA,                                          Renata DUDZIŃSKA-BARYŁA Miara relatywnej atrakcyjności rynkowej instrumentufinansowego......... 189
5.        Agnieszka KOWALSKA-STYCZEŃPodejście agentowe w modelowaniu    zachowań konsumentów na rynku oligopolistycznym.................................................................................................. 199
6.        Andrzej ŁODZIŃSKI Metoda wspomagania podejmowania decyzji grupowej       oparta na optymalizacji wielokryterialnej............................................................................................................... 209
7.        Adrianna MASTELARZ-KODZIS Optymalne strategie inwestycyjne –             podejście fundamentalne......................................................................................................................................... 221
8.        Anna MULARCZYK, Iwona ZDONEKKrzywe cyklu życia informacji                     o produkcie na podstawie danych z Google Trends................................................................................. 229
9.        Robert SAŁEK Algorytm postępowania decyzyjnego w działalności          innowacyjnej przedsiębiorstw......................................................................................................................................... 243
Część III – IT w podejmowaniu decyzji menadżerskich
1.        Michał BARTNICKITechnologie informatyczne wspierające zarządzanie         jakością w banku komercyjnym.................................................................................................................... 275
2.        Magdalena K. GĄSOWSKASystem informacji jako narzędzie wspomagające zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie i łańcuchach dostaw............................................................................ 289
4.        Jakub HORBACEWICZ, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERBadanie konwergencji protokołów redundancji bramy domyślnej.......................................................................................... 313
5.        Ireneusz J. JÓŹWIAK, Artur SZLESZYŃSKIOcena poziomu bezpieczeństwa zasobówinformacyjnych z wykorzystaniem techniki analizy architektury systemu informatycznego....................... 321
6.        Kamil KRANC, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERBezpieczeństwo           haseł wśród użytkowników Internetu.................................................................................................. 335
7.        Andrzej M. MICHALSKIWpływ wstępnej selekcji informacji na jej dostępność... 345
8.        Mateusz NARAMSKI, Adam R. SZROMEK, Krzysztof HERMANAnaliza porównawcza wybranych stron internetowych służących do przeprowadzania badań ankietowych....................... 355
9.        Damian PETRECKI, Ireneusz J. JÓŹWIAK, Jacek GRUBERPropozycja wykorzystania scentralizowanego systemu informatycznego w samochodach....................................... 367
10.    Anatoliy SACHENKO, Myroslav KOMARSystem wykrywania włamań         opartych na sieciach neuronowych.................................................................................................................... 377
11.    Maciej SOBOCIŃSKI, Kinga LEWANDOWSKAPotencjalne obszary wpływu wirtualnych społeczności na podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach............................................................. 387
12.    Marcin SOBOTATeleportacja nieznanego stanu kwantowego................................. 397
13.    Michał SZCZEPANIK, Ireneusz J. JÓŹWIAKMetody wykrywania człowieczeństwa w systemach biometrycznych................................................................................................................ 403
14.    Marcelina ŚCIGAŁA, Katarzyna TWOREK, Janusz MARTANTechnologie informacyjne determinantą innowacyjności – aktualny model organizacji.................................................................. 413
15.    Marcin WYSKWARSKIZarządzanie wiedzą w małych i średnich  przedsiębiorstwach - wykorzystanie urządzeń NAS.................................................................................................................. 425

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz