piątek, 6 marca 2015

2014 - Zeszyt 76

WPROWADZENIE ................................................................................................................. 7

Część I
Zarządzanie przedsiębiorstwem z perspektywy paradygmatu sieciowego
1. Agata MESJASZ-LECH  Integracja i koordynacja jako determinanty funkcjonowania organizacji sieciowej na przykładzie łańcucha dostaw .......................................................... 9
2. Jacek BENDKOWSKI  Wspólnota wiedzy, wspólnota działań oraz sieć wiedzyw perspektywie zarządzania wiedzą .................................................................................... 23
3. Sławomir OLKO  Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych ......................................................................................................................... 39
4. Marlena GRABOWSKA  Współdziałanie przedsiębiorstw w perspektywie sieciowej............................................................................................................................... 51
5. Ewa STAWIARSKA  Innowacje organizacyjne, techniczne, procesowe,marketingowe i finansowe powstałe w klastrach sektora TSL ............................................ 63
6. Adam PAWLAK  Wizualne aktywne modele wiedzy narzędziem modelowaniasieci współpracy organizacji projektowych ......................................................................... 77

Część II
Podejście sieciowe w procesach zarządzania w sektorze publicznym
7. Matylda BOJAR, Joanna MACHNIK-SŁOMKA  Model potrójnej i poczwórnejhelisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych ......................................................................................................................... 99
8. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA  Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń
część 1 ................................................................................................................................ 113
9. Monika ODLANICKA-POCZOBUTT, Ewa KULIŃSKA  Wdrażanie koncepcji Balanced Scorecard w sektorze publicznym – analiza wybranych doświadczeń
część 2 ................................................................................................................................ 129
10. Marta MACEŁKO  Specyfika zarządzania miastem  kilka uwag ............................ 145

Część III
Społeczne uwarunkowania funkcjonowania sieci
11. Monika SZCZEPANIAK  Znaczenie sieci współpracy w rozwoju innowacji społecznych ...................................................................................................................... 155
12. Agnieszka PIOTROWSKA-PIĄTEK  Relacje Szkół Wyższych z interesariuszami  zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa .................................................... 167
13. Beata SKOWRON-GRABOWSKA, Iga KOTT  Społeczna odpowiedzialność centrów logistycznych ...................................................................................................... 179

Część IV
Prawne wyzwania zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy
14. Małgorzata BARON-WIATEREK  Prawo miejscowe jako podstawa funkcjonowania społeczności lokalnej  wybrane aspekty ............................................. 189
15. Agnieszka GRZESIOK-HOROSZ, Piotr HOROSZ  Wybrane zagadnieniaprawne przekazu audiowizualnego .................................................................................. 199
16. Małgorzata BARON-WIATEREK, Izabela GRZANKA  Partnerstwo publiczno-społeczne we wspólnotach terytorialnych ....................................................... 217
17. Karolina KULIŃSKA  Rozwój marketingu sieciowego w aspekcie prawno--ekonomicznym – wyniki badań ...................................................................................... 231
18. Tomasz MUSIALIK  Aspekty międzynarodowe procesu transferu wiedzy (wybrane zagadnienia) ..................................................................................................... 251


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz